Bảo hiểm Sức khỏe cho Sinh viên Nước ngoài

Bộ Di trú và Tư cách Công dân (DIAC) yêu cầu sinh viên quốc tế phải có Bảo hiểm Sức khỏe cho Sinh viên Nước ngoài (OSHC) trong thời gian học tập tại Ô-xtrây-li-a, trước khi nộp hồ sơ xin visa sinh viên.

Thay mặt cho sinh viên, Trường Trinity sẽ sắp xếp làm Bảo hiểm OSHC Theo-Thời-hạn-Visa cho mọi sinh viên. Số tiền để trả Phí Bảo hiểm OSHC sẽ được tính gộp trong tổng số tiền Trường Trinity sẽ thu, như nêu tại Thư Chấp thuận Thư Mời Học và tại Hóa đơn. Tiền Phí Bảo hiểm OSHC thu của sinh viên đã được ấn định cho toàn bộ khoảng thời gian từ ngày sinh viên đến Ô-xtrây-li-a đến ngày cuối cùng của visa. Đây được gọi là Bảo Hiểm Theo-Thời-hạn-Visa.

Sinh viên khi đang đăng ký xin COE và xin visa (có giá trị cho cả khóa học DBĐH và chương trình đại học) phải trả số tiền được ghi trên Hóa đơn và Thư Chấp thuận Thư Mời Học, dưới ô đề “Packaged Visa” (Visa Trọn Gói).

Sinh viên sẽ được cấp Thẻ Bảo hiểm OSHC trong tuần học tập đầu tiên tại Trường Trinity. Nếu bạn đã đi khám bệnh trước khi bắt đầu khóa học ở Trinity, bạn vẫn có quyền khai báo hoàn phí vì bảo hiểm được tính từ ngày đầu tiên bạn tới Ô-xtrây-li-a. Sinh viên phải giữ lại mọi biên lai sau khi đi khám bệnh để phục vụ cho việc khai báo hoàn phí khi đã có thẻ bảo hiểm.

Sau khi nhận được Thẻ OSHC, sinh viên có trách nhiệm:

  • Xác nhận thông tin cá nhân, như họ và tên, ngày sinh, và địa chỉ tại Ô-xtrây-li-a.
  • Tiếp tục trả Phí OSHC thường niên, sau khi đã hoàn thành việc học tập tại Chương trình DBĐH Trường Trinity.
  • Xác nhận ngày khóa học bắt đầu. Nếu sinh viên thay đổi khóa học sau khi đã ghi danh tại Trinity, ngày bắt đầu khóa học và ngày kết thúc của Bảo hiểm OSHC có thể trở nên không chính xác. Sinh viên có trách nhiệm đảm bảo các chi tiết này phải chính xác.
  • Sinh viên đang theo học tại Trường, và phải kéo dài thời gian học tập tại Trinity, vì đã chuyển từ một khóa học này sang một khóa học khác (của Chương trình DBĐH), sẽ phải cập nhật ngày hết hạn Bảo hiểm OSHC, bằng cách trả thêm tiền cho bên cung cấp bảo hiểm sức khỏe. Sinh viên sẽ cần xuất trình Thẻ OSHC còn hạn cho Cán bộ Di trú, khi nộp COE mới để xin gia hạn visa.
  • Số thẻ bảo hiểm của bạn là Mã Số Sinh viên Trinity của bạn, với ‘TRI’ ở cuối, ví dụ: 1234567TRI.

Để thay đổi bất cứ chi tiết gì, hoặc để trả phí bảo hiểm thường niên, xin dùng một trong hai lựa chọn sau:

Chúng tôi khuyên sinh viên luôn đảm bảo các chi tiết trên Thẻ Bảo hiểm OSHC là chính xác. Nếu Thẻ OSHC của bạn không còn giá trị, hay có thông tin sai, bạn có thể phải tự chi trả cho dịch vụ y tế bạn sử dụng.