Học Bổng

Sinh viên DBĐH Trường Trinity thường xuyên được nhận học bổng để vào ĐH Melbourne, trong đó có Học Bổng Trợ Phí Dành Cho Sinh viên Quốc tế của ĐH Melbournes, Học Bổng này chi trả toàn bộ hay một phần các khoản học phí của một khóa học đại học với thời gian thông thường.

Trường Trinity cũng trao học bổng nội trú cho sinh viên đã tốt nghiệp Chương trình DBĐH, chủ yếu dựa trên kết quả học tập.

HỌC BỔNG QUỐC TẾ ALAN PATTERSON

Được lập ra để tưởng nhớ Ông Alan Patterson, nguyên Giám đốc Chương trình DBĐH Trường Trinity, Học Bổng này được trao cho một sinh viên đã tốt nghiệp Chương trình DBĐH Trường Trinity, sẽ vào học đại học tại ĐH Melbourne, và vẫn nội trú tại Trinity. Nếu không tìm được sinh viên phù hợp đã tốt nghiệp Chương trình DBĐH Trường Trinity, Học Bổng có thể được trao cho một sinh viên quốc tế khác chuẩn bị vào, hoặc đã đang, nội trú tại Trường Trinity.

HỌC BỔNG QUỐC TẾ TRINITY

Có tới năm phần học bổng bán phần sẽ được trao cho các sinh viên tiêu biểu của Chương trình DBĐH Trường Trinity, đang chuẩn bị vào nội trú tại Trinity, với tư cách là sinh viên đại học của ĐH Melbourne.