Quy định về Tính Riêng tư

Tính Riêng tư là một vấn đề nghiêm trọng. Chúng tôi luôn ghi nhận rằng sự riêng tư của bạn rất quan trọng đối với bạn, và cả với chúng tôi.

Quy định này liên quan tới Trường Trinity (ABN 39 485 211 746) và tới Chương trình Dự bị Trường Trinity (ABN 80 463 885 316).

LỜI NÓI ĐẦU

Trong các hoạt động kinh doanh bình thường của chúng tôi, chúng tôi cần thu thập thông tin cá nhân từ và về mọi người. Thông tin cá nhân ở đây có nghĩa là thông tin liên quan đến, hoặc một ý kiến về, một con người với danh tính rõ ràng, hoặc có thể xác định được một cách hợp lý. Chúng tôi bị ràng buộc bởi, và cam kết hỗ trợ, các Nguyên tắc Quốc gia về Tính Riêng tư (NPPs) nêu tại Đạo Luật Tính Riêng tư 1988.

Chúng tôi tin rằng tuyên bố này sẽ giải quyết các mối lo ngại tiềm tàng mà bạn có thể có về những thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, nắm giữ, sử dụng, sửa chữa, công bố, và chuyển giao. Bạn có thể có thêm thông tin về cách thức chúng tôi quản trị thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ, bằng cách liên hệ với chúng tôi qua một trong những đường dưới đây.

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi hướng tới việc hỗ trợ và đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ các Nguyên tắc Về Tính Riêng tư đối với Thông tin - là nền tảng của các bộ luật tại Ô-xtrây-li-a để tăng cường bảo vệ tính riêng tư của cộng đồng người dân nói chung.

THU THẬP THÔNG TIN

Trong khi tiến hành các hoạt động của nhà trường, chúng tôi thu thập và nắm giữ thông tin cá nhân về sinh viên hiện tại, cha mẹ / người giám hộ, nhà tài trợ, cựu sinh, nhân viên, và các cá nhân khác. Những thông tin này cần phải có để trợ giúp nhà trường và Chương trình DBĐH trong việc cung cấp các khóa học và các dịch vụ khác, cho phép chúng tôi hoàn thành sứ mệnh của chúng tôi.

Trong mọi thời điểm, chúng tôi luôn thực hiện việc thu thập thông tin cá nhân từ bạn hoặc về bạn, chỉ với các phương tiện hợp pháp và công bằng, và không xâm phạm một cách bất hợp lý.

Tại hoặc trước thời điểm chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn, chúng tôi sẽ từng bước, hợp lý, thông báo cho bạn biết lý do vì sao chúng tôi đang thu thập những thông tin cá nhân này, chúng tôi có thể sẽ công bố các thông tin cá nhân đó với những ai, và điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không cung cấp những thông tin cá nhân này cho chúng tôi.

Một khi đã thu thập được thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để lưu giữ thông tin chính xác, cập nhật, hoàn thiện và an toàn.

SỬ DỤNG VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông tin, liên quan tới việc sinh viên ghi danh vào các khóa học, hoặc tham gia vào các hoạt động giáo dục khác, sẽ được cung cấp cho và bởi ĐH Melbourne, Trường Nội trú Melbourne of Divinity, hoặc các trường khác có liên quan, khi cần thiết.

Bạn nên ý thức rằng những bên nhận các thông tin này từ chúng tôi có thể không có các quy định về tính riêng tư tương đương với quy định của chúng tôi, nhưng trừ phi bạn có yêu cầu riêng đối với chúng tôi, chúng tôi sẽ tự cho rằng chúng tôi đã được sự đồng ý của bạn để cung cấp các thông tin đó cho các bên liên quan.

Thông tin của bạn sẽ chỉ được sử dụng hơn nữa khi bạn đồng ý để chúng tôi sử dụng những thông tin đó cho một mục đích khác, hoặc khi đó là việc được pháp luật cho phép, hoặc theo yêu cầu của pháp luật, hoặc khi chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý rằng việc sử dụng thông tin cho một mục đích khác là cần thiết vì lý do về sức khỏe hoặc an toàn cộng đồng, hoặc vô cùng cần thiết vì các lý do khác.

  • thông báo cho Centrelink về các chi tiết ghi danh của bạn, nếu bạn có nhận tiền được trả;
  • thông báo số liệu thống kế cho Bộ Giáo dục, Khoa học và Đào tạo;
  • thông báo số liệu thống kế cho Văn phòng Đào tạo và Giáo dục Đại học;
  • thông báo cho Cơ quan Thuế vụ Ô-xtrây-li-a về nghĩa vụ thuế hoặc quyên góp của bạn;
  • hỗ trợ cảnh sát với thông tin cá nhân của bạn nếu bạn bị tình nghi là có liên quan tới một vụ phạm tội, hoặc bạn có thể giúp họ về thông tin; và
  • công bố tên, thông tin khóa học, tin tức và ảnh của các sinh viên, cựu sinh và bè bạn của nhà trường, cả trên báo in lẫn báo điện tử.

TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA THÔNG TIN

Nếu bạn hỏi, chúng tôi sẽ cho bạn biết chúng tôi đang nắm giữ những thông tin cá nhân gì về bạn, và chúng tôi làm gì với những thông tin đó. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện tiếp cận cho bạn bằng cách cho phép bạn tự mình kiểm tra thông tin cá nhân của bản thân, hoặc bằng cách cung cấp cho bạn bản sao hoặc bản tóm tắt các văn bản liên quan, tùy thuộc vào từng hoàn cảnh, sau khi nhận được yêu cầu của bạn. Mọi chi phí liên quan tới việc kiểm tra thông tin sẽ đều ở mức hợp lý.

Nếu bạn có thể chứng minh rằng thông tin cá nhân của bạn không chính xác, chúng tôi sẽ chỉnh sửa, theo từng bước hợp lý. Xin lưu ý rằng chúng tôi không cần cho phép việc kiểm tra này trong một số trường hợp, ví dụ khi yêu cầu kiểm tra là không cần thiết, hoặc khi việc kiểm tra có thể dẫn tới một mối nguy hại cho sức khỏe hoặc an toàn cộng đồng, can thiệp không hợp lý vào tính riêng tư của một người khác, hoặc khi đó là một việc phạm pháp. Nếu chúng tôi từ chối để bạn kiểm tra, chúng tôi sẽ thông báo để bạn biết lý do vì sao chúng tôi lại hành động như vậy.

AN NINH VÀ LƯU TRỮ

Nhà trường và Chương trình Dự bị nắm giữ thông tin cá nhân dưới dạng điện tử và hồ sơ trên giấy. Chúng tôi tiến hành các bước hợp lý để đảm bảo rằng những thông tin cá nhân chúng tôi đang nắm giữ là chính xác và hoàn thiện, và rằng các thông tin này được bảo vệ, không bị sử dụng sai mục đích và bị mất mát. Chúng tôi sẽ tiêu hủy, hoặc hủy nhận dạng vĩnh viễn các thông tin cá nhân chúng tôi không còn cần đến.

PHƯƠNG THỨC NHẬN DẠNG

Chúng tôi sẽ không sử dụng bất cứ phương thức nhận dạng nào mà bạn có thể đã cung cấp cho chúng tôi như TFNs, mã số Medicare, v.v...

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Với các bên mà chúng tôi đang nắm giữ thông tin cá nhân, chúng tôi cam kết cung cấp một hệ thống công bằng và đầy tính trách nhiệm để giải quyết các khiếu nại. Bất cứ khi nào bạn có bất cứ khiếu nại gì liên quan tới tính riêng tư, xin liên hệ với Cán bộ Phụ trách Vấn đề Tính Riêng tư của chúng tôi, theo địa chỉ liên lạc ghi ở dưới đây. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết mọi mối lo ngại của bạn thông qua các quy trình giải quyết khiếu nại của chúng tôi, nhưng nếu bạn muốn vấn đề được xem xét ở cấp cao hơn, bạn có thể trình bày những lo ngại của mình tới Văn phòng Ủy viên Hội đồng Bang Victoria, Phụ trách Vấn đề Tính Riêng tư.

THAY ĐỔI QUY ĐỊNH

Chúng tôi có thể thay đổi Quy định nhiều lần, trong tương lai, mà không có sự báo trước.

LIÊN HÊ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về Quy định này, xin liên hệ với Cán bộ Phụ trách Vấn đề Tính Riêng tư của chúng tôi:

THÊM THÔNG TIN VỀ TÍNH RIÊNG TƯ

Có thể có thông tin thêm về vấn đề tính riêng tư tại trang web của Văn phòng Ủy viên Hội đồng Bang Victoria, Phụ trách Vấn đề Tính Riêng tư, www.privacy.vic.gov.au