Quy định Phản hồi

Quy định Phản hồi (Xem Thanh tra)

Trường Trinity coi trọng tính hợp lý và sự công bằng trong các quy trình giải quyết khi có tranh chấp xảy ra trong nhà trường. Nhà trường duy trì và thực hiện các quy định của Nhà nước và Khối Thịnh vượng Chung, cũng như các yêu cầu của Đạo Luật Các Dịch vụ Giáo dục Cho Người Nước ngoài (ESOS) Năm 2007 - các yêu cầu này quy định phải cung cấp cho sinh viên quốc tế những phương cách rõ ràng để giải quyết phản hồi.
Nhà trường tiếp cận, để giải quyết, ý kiến phản hồi của sinh viên (trừ trường hợp đó là sự cố tình quấy rối hoặc các hành vi sai trái khác dưới mọi hình thức – xem Quy tắc Sinh viên đề ngày 1 tháng 7 năm 2007) theo các hướng dẫn dưới đây. Ở mọi trường hợp, chủ ý của nhà trường là xem xét các khả năng giải quyết khác nhau, và tiếp cận vấn đề với thiện ý.

 • Mỗi khi có thể, sẽ sử dụng các biện pháp không chính thức để giải quyết bất cứ tranh chấp nào.
 • Sinh viên có thể khởi đầu một ý kiến phản hồi chính thức, bằng cách nêu vấn đề với một thầy/cô cố vấn của Trường Trinity, hoặc bằng cách gửi thư trực tiếp tới Ban Điều hành Trường DBĐH Trinity tại Wynne Cottage.
 • Sinh viên có thể chỉ định một người để trợ giúp trong quá trình giải quyết tranh chấp.
 • Bất cứ quy trình chính thức nào cũng sẽ được thực hiện thông qua Ban Điều hành Trường DBĐH Trinity, hoặc người do nhà trường chỉ định.
 • Việc giải quyết bất cứ tranh chấp nào cũng sẽ được tiến hành sao cho càng sát với nguồn gốc của sự không hài lòng của sinh viên càng tốt.
 • Trong khi giải quyết một tranh chấp, sự tôn trọng tính bảo mật của tất cả các bên là điều tối thượng.
 • Sinh viên có thể yên tâm rằng sinh viên sẽ không phải chịu bất cứ hình thức bất lợi nào như là hậu quả của việc khiếu nại.
 • Khi một tranh chấp vẫn giữ nguyên, không được giải quyết, sau khi đã tiến hành các biện pháp không chính thức hoặc các thủ tục chính thức thông qua Ban Điều hành Trường DBĐH Trinity, các bên tranh chấp sẽ có quyền tiếp xúc với Trưởng Khoa Các Chương trình Quốc tế.
 • Kháng cáo đối với quyết định của Ban Điều hành Trường DBĐH Trinity hoặc của Trưởng Khoa Các Chương trình Quốc tế có thể được thể hiện bằng văn bản, và gửi tới Giám đốc Trường Trinity (Xem Thủ tục Kháng cáo 1.2).
 • Ngoài ra, sinh viên DBĐH cũng có thể đưa vấn đề ra ngoài phạm vi Trường, trực tiếp tới Thanh tra Sinh viên Nước ngoài, Vị Thanh tra này, ngay lập tức, sẽ: 
  1. xem xét lại các quy định và quy trình có liên quan đã được văn bản hóa của nhà trường;
  2. xem xét lại các yếu tố thực tiễn trong trường hợp cụ thể của sinh viên;
  3. quyết định liệu nhà trường đã theo đúng tinh thần của các quy định và quy trình nội bộ của chính nhà trường, và hoàn toàn tuân thủ các luật lệ và quy định bên ngoài có liên quan chưa;
  4. quyết định liệu trường hợp của sinh viên đã được xem xét đầy đủ một cách công bằng và vô tư chưa;
  5. đưa ra kết luận cuối cùng về việc sẽ từ chối kháng cáo của sinh viên (trong trường hợp này, phán quyết ban đầu của nhà trường sẽ có giá trị), hoặc tán thành kháng cáo của sinh viên (trong trường hợp này, nhà trường sẽ phải thay đổi quyết định liên quan tới sinh viên);
  6. thông báo, bằng văn bản, kết luận đó tới bên nguyên kháng và nhà trường.

Quy trình Kháng cáo

1. Giai đoạn Nội bộ:

 1. Sau khi đã tiến hành khiếu nại, tuân theo quy định và quy trình của nhà trường, bất kể vấn đề đó là học thuật, hành chính, hay liên quan tới hành vi cá nhân, một sinh viên DBĐH Trường Trinity có thể kháng cáo quyết định trước đó trong vòng 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo.
 2. Sinh viên sẽ nộp lên Giám đốc Trường Trinity một văn bản, trình bày các cơ sở là căn cứ cho sự kháng cáo, và đó có thể là một trong ba cơ sở sau:
 3. Vì có một bằng chứng mới để xem xét liên quan tới các kết luận trước.
  • Vì các quyết định đầu tiên cho mỗi hình phạt không được lập nên theo đúng quy trình đã mô tả bên trên.
  • Vì, tại một hay nhiều bước của quy trình giải quyết, các vấn đề đưa ra đã không được lắng nghe hay quyết định một cách công bằng và đúng với bản chất của các vấn đề.
  • Giám đốc Trường Trinity sẽ quyết định việc một trường hợp có đủ yếu tố, hay chưa, để đạt được ít nhất một trong các tiêu chí kháng cáo. Nếu không có buổi điều trần kháng cáo nào được coi là cần thiết, vấn đề sẽ được quyết định là “kháng cáo bị từ chối”. Một tuyên bố, bằng văn bản, giải thích việc từ chối đưa vấn đề ra giải quyết ở cấp cao hơn sẽ được gửi tới sinh viên. Sinh viên đó sẽ được thông báo về quyền của bản thân được kháng cáo ra ngoài phạm vi của Trường, tới Thanh tra Sinh viên Nước ngoài. Khi có một hoặc nhiều hơn các tiêu chí biểu lộ đã đạt đủ yếu tố, việc kháng cáo sẽ được lắng nghe và xét xử trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được kháng cáo.
 4. Một sinh viên kháng cáo có quyền được một người hỗ trợ đã chỉ định đi cùng (người này không phải là một luật sư).
 5. Vấn đề sẽ được lắng nghe và xét xử trực tiếp bởi một ban hai người thuộc nội bộ của nhà trường, và do Giám đốc nhà trường chỉ định cho công việc này, hai người này không bao gồm bất cứ người có liên can trực tiếp đến việc thực hiện các giai đoạn điều tra và/hoặc quy trình kỷ luật trước đó. Sự ghi danh của sinh viên vẫn được giữ nguyên, và sinh viên vẫn đủ điều kiện để tham dự mọi lớp học, trong khi tiến trình này đang được tiến hành, và sinh viên sẽ không phải chịu bất cứ phí tổn nào về việc đưa ra kháng cáo.
 6. Nếu kháng cáo được tán thành, sinh viên sẽ không phải chịu bất cứ hình phạt nào, cũng sẽ không có bất cứ hành động bất lợi nào cho sinh viên. Sự ghi danh của sinh viên sẽ vẫn tiếp tục, với các văn bản giải thích được lưu giữ trong hồ sơ của sinh viên. Sinh viên có thể yên tâm rằng sinh viên sẽ không phải chịu bất cứ hình thức bất lợi nào như là hậu quả của việc kháng cáo.

2. Giai đoạn Bên Ngoài:

 1. Nếu kháng cáo bị từ chối, sinh viên có quyền đưa vấn đề trực tiếp tới Thanh tra Sinh viên Nước ngoài. Thanh tra là một bên độc lập, không có quan hệ gì với Trường, ở bất cứ hình thức nào. Sinh viên sẽ không phải chịu bất cứ phí tổn nào cho quy trình ngoài trường này.
 2. Nếu quyết định của Thanh Tra ủng hộ sinh viên, nhà trường sẽ thông báo cho sinh viên ngay lập tức. Nhà trường sẽ không có bất cứ hành động nào bất lợi cho sinh viên. Nếu kháng cáo bị từ chối, nhà trường sẽ tiến hành bất cứ mọi động thái theo quy định của Đạo Luật ESOS, của DIAC, hoặc theo các quy định và thủ tục của nhà trường.

3. Trách nhiệm

 1. Sinh viên được yêu cầu phải tôn trọng các nội quy và quy tắc ứng xử của Trường Trinity.
 2. Nhân viên của nhà trường được yêu cầu trợ giúp duy trì các thủ tục và hành vi đúng đắn, và cung cấp mọi bằng chứng họ sẵn có để hỗ trợ quy trình điều tra trong, cũng như ngoài, phạm vi nhà trường.
 3. Trưởng Khoa Chương trình Quốc tế phải tuân thủ các quy định và thủ tục của nhà trường liên quan tới khiếu nại và kháng cáo, và có mọi nỗ lực phù hợp để giải quyết các vấn đề một cách không chính thức, nếu có thể. Trong trường hợp có kháng cáo chính thức, Trưởng Khoa phải đảm bảo rằng sinh viên được thông báo đầy đủ về các quyền của sinh viên theo thủ tục và quy định, bao gồm cả quyền được kháng cáo trong vòng 20 ngày làm việc kể từ khi có thông báo đầu tiên về một phán quyết của nhà trường.
 4. Giám đốc Trường Trinity sẽ tập hợp các cơ sở có giá trị cho việc kháng cáo nội bộ, và quyết định một trường hợp đã có đủ yếu tố, hay chưa đủ, để việc kháng cáo được lắng nghe và xét xử. Giám đốc sẽ chỉ định một ban giải quyết kháng cáo nội bộ, như đã được quy định.
 5. Tất cả các bên được yêu cầu phải lưu giữ thư từ và kết luận, và các văn bản này sẽ được lưu lại trong hồ sơ của sinh viên.

4. Tài liệu và Quy định Liên quan

Quy định này cho sinh viên Chương trình DBĐH Trường Trinity có hiệu lực cao hơn Bộ Quy tắc Ứng xử của Sinh viên Trường Trinity (ngày 1 tháng 1 năm 2007), tại các mục 32g và 39 (là các mục không cho phép kháng cáo bên ngoài trường đối với mọi sinh viên, không chỉ sinh viên DBĐH trong Trường), đặc biệt là về việc quy định này cho phép sinh viên DBĐH được kháng cáo bên ngoài.

5. Tình trạng của Quy định

Quy định do B. Cargill đưa ra vào Tháng 6 năm 2007, có kết hợp các sửa đổi vào quy trình kháng cáo để tuân thủ yêu cầu của Bộ Luật Quốc gia (Tiêu chuẩn 8). Quy định đã được Ban Điều hành Trường DBĐH Trinity thông qua, sau khi đã tham khảo ý kiến và thỏa thuận với Giám đốc Trường Trinity trong Tháng 6 năm 2007, và đã được ban hành tới mọi sinh viên và nhân viên của Chương trình DBĐH Trinity. (Đã được sửa đổi vào Tháng 4 năm 2011, sau khi Văn phòng Thanh tra Sinh viên Nước ngoài của Chính phủ được thành lập).

Thanh tra (Xem Quy định Phản hồi)

Nếu sinh viên có khiếu nại về các vấn đề làm ảnh hưởng tới tiến bộ học tập và/hoặc sự an toàn cá nhân, hoặc muốn kháng cáo về kết quả của một đơn khiếu nại trong nội bộ trường Trinity, sinh viên có thể liên hệ với Thanh tra Sinh viên Nước ngoài. Thanh tra chịu trách nhiệm xem xét lại các quy định và quy trình có liên quan đã được văn bản hóa của nhà trường; xem xét lại các yếu tố thực tiễn trong trường hợp cụ thể của sinh viên, quyết định liệu nhà trường đã theo đúng tinh thần của các quy định và quy trình nội bộ của chính nhà trường, và hoàn toàn tuân thủ các luật lệ và quy định bên ngoài có liên quan chưa; quyết định liệu trường hợp của sinh viên đã được xem xét đầy đủ một cách công bằng và vô tư chưa; đưa ra kết luận cuối cùng về việc sẽ từ chối kháng cáo của sinh viên (trong trường hợp này, phán quyết ban đầu của nhà trường sẽ có giá trị), hoặc tán thành kháng cáo của sinh viên (trong trường hợp này, nhà trường sẽ phải thay đổi quyết định liên quan tới sinh viên), và thông báo, bằng văn bản, kết luận đó tới bên nguyên kháng và nhà trường.


Sinh viên có thể trực tiếp liên hệ với Thanh tra Sinh viên Nước ngoài để kháng cáo bên ngoài trực tuyến, bằng cách sử dụng mẫu khiếu nại trực tuyến, hoặc gọi điện thoại trong giờ làm việc của Ô-xtrây-li-a, từ 9h sáng đến 5h chiều, từ Thứ 2 đến Thứ 6, đến số 1300 362 072, hoặc gửi fax tới số 02 6276 0123, hoặc gửi thư riêng tới Thanh tra.
Gửi thư của bạn tới địa chỉ: Overseas Student Ombudsman, GPO Box 442, Canberra ACT 2601, Australia.