Yêu cầu Đầu vào

DBĐH Trường Trinity là một chương trình học thuật phong phú dành cho các sinh viên quốc tế với năng lực học tập cao, có mong muốn được mở rộng tầm nhìn và nỗ lực học tập để đạt được mục tiêu là được nhập học tại một ngành học đã chọn của ĐH Melbourne.

Yêu cầu Đầu Khóa Chính của Trường DBĐH Trinity

Quốc gia / Vùng Lãnh thổ

Yêu cầu Đầu vào

Ô-xtrây-li-a Hoàn thành Lớp 11 với điểm trung bình B
Bốt-xoa-na Bậc O-level, qua 6 môn với 4 môn có điểm trung bình là B
Bru-nây Bậc O-level, qua 6 môn với 4 môn có điểm trung bình là B
Cô-lôm-bi-a Hoàn thành Bachillerato với điểm trung bình là 75%
Các nước Ả Rập vùng Vịnh Hoàn thành lớp 12 với điểm trung bình là 80%
Hồng Kông Chứng chỉ Giáo dục Hồng Kông, qua 5 môn với 2 môn điểm C và 2 môn điểm D
In-đô-nê-xi-a Khóa Chính: Hoàn thành SMA 3 với điểm trung bình là 7.  Khóa Kéo dài Tháng 8: Hoàn thành SMA 2 với điểm trung bình là 7.
Tổ chức International Baccalaureate Hoàn thành năm 1 đại học với tổng điểm 5 môn khá nhất là 28.
I-ran Hoàn thành Lớp 11 với điểm trung bình là 15.
Nhật Bản Chứng chỉ Tốt nghiệp Trung học với điểm trung bình là 4.
Kê-ny-a Chứng chỉ Tốt nghiệp Trung học của Kê-ny-a với điểm trung bình là B.
Bậc O-level với điểm trung bình là B.
Hàn Quốc Chứng chỉ Tốt nghiệp Trung học với điểm trung bình là 75% (trung bình hạng 3)
Ma Cao Hoàn thành Lớp 11 với điểm trung bình là 75%.
Bậc O-level với điểm trung bình là B. 
Ma-lay-xi-a SPM, qua 6 môn với tổng điểm 24 hoặc ít hơn, điểm ước tính trước được chấp nhận.
UEC: Hoàn thành Senior Middle 2, điểm trung bình là 75%, điểm ước tính trước được chấp nhận. 
Mê-hi-cô Hoàn thành Bachillerato với điểm trung bình là 9. 
Niu Di-lân Hoàn thành NCEA 2 với điểm trung bình ‘Xuất sắc’. 
Pa-ki-xtan Tốt nghiệp Trung học với điểm trung bình là B.
Bậc O-level với điểm trung bình là B. 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Khóa Chính: Chứng nhận Tốt nghiệp Trung học, Senior Middle 3 với 80% hoặc hơn.
Khóa Kéo dài Tháng 8: Hoàn thành lớp 11 với 80% hoặc hơn. 
Nga Chứng chỉ Tốt nghiệp Trung học (ATTESTAT) với điểm trung bình là 4. 
Xri Lan-ca Bậc O-level, qua 6 môn với 4 môn đạt điểm B. 
Sinh-ga-po Bậc O-level, qua 6 môn với 4 môn đạt điểm B, kết quả sơ bộ được chấp nhận. 
Đài Loan Tốt nghiệp Trung học với điểm trung bình là C. 
Thái Lan Hoàn thành M6 với điểm trung bình là 75% 
Phi-lip-pin Tốt nghiệp Trung học với điểm trung bình là B. 
Việt Nam Khóa Chính hoặc Học-Nhanh: Tốt nghiệp Trung học với điểm trung bình là 7 hoặc cao hơn.
Khóa Kéo dài Tháng 8: Hoàn thành lớp 11 với điểm trung bình là 7 hoặc cao hơn. 
Các nước khác và các chương trình học khác Xin liên hệ với Trường Trinity, đơn đăng ký sẽ được xét duyệt theo từng trường hợp. 

 

Lưu ý: Đánh giá của Trường Trinity sẽ dựa vào kết quả học tập của các môn học liên quan. Các yêu cầu đầu vào tối thiểu kể trên được coi là tương đương với trình độ Lớp 11 của Ô-xtrây-li-a. Trường Trinity có thể viết thư mời học có điều kiện, dựa trên kết quả học tập của học kỳ đầu, điểm dự tính, hoặc điểm sơ bộ.

Yêu cầu về tiếng Anh

Tùy thuộc vào quốc tịch gốc của sinh viên, bằng chứng về khả năng ngôn ngữ có thể là:

  • Kết quả Bài thi tiếng Anh của Trường Trinity
  • Điểm IELTS
  • Điểm TOEFL

Khóa học

Khóa học

Yêu cầu về tiếng Anh (một trong những điều kiện sau)

Khóa Chính Tháng 2 và Tháng 7

Trung bình IELTS 6.0 TOEFL: Giấy 550, Máy tính 213, Internet 79 Kết quả Đạt của bài thi tiếng Anh Trường Trinity

Khóa Tăng cường Tháng 4, Khóa Học-Nhanh Tháng 7 và Khóa Học-Nhanh Tháng 10

Trung bình IELTS 6.0 TOEFL: Giấy 550, Máy tính 213, Internet 79 Kết quả Đạt của bài thi tiếng Anh Trường Trinity

Khóa Kéo dài Tháng 8, Khóa Kéo dài  Tháng 9 và Khóa Kéo dài Tháng 2

Trung bình IELTS 5.5 TOEFL: Giấy 527 - 530, Máy tính 197, Internet 71 Kết quả Đạt của bài thi tiếng Anh Trường Trinity


Lưu ý: Có sinh viên sẽ cần có chứng chỉ IELTS để hội đủ điều kiện được cấp visa sinh viên. Nếu có sự khác biệt về điểm IELTS, nhà trường sẽ có thể xem xét lại để sắp xếp khóa học cho phù hợp hơn. Đối với một số nước, điểm đạt môn tiếng Anh được coi là đạt so với yêu cầu ngôn ngữ của Trường Trinity.