Chấp thuận Thư Mời Học & Thông tin về Chương trình Định hướng

Tìm hiểu thêm về cách thức chấp thuận thư mời học và nộp các khoản phí liên quan.

Tìm thêm thông tin về chương trình định hướng, trong đó có thủ tục định hướng, lịch học ngày đầu tiên, các sự kiện dành cho cha mẹ, và các thông tin khác.