Toán Học 2

Mục tiêu

Môn Toán Học 2 cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cần thiết để học tốt các khóa học đại học có yêu cầu cao về tư duy phân tích và tư duy lô-gíc, như các ngành Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật, hoặc Khoa học Thống kê. Môn học này cũng sẽ đảm bảo rằng sinh viên đạt được các kỹ năng ngôn ngữ và kỹ năng đặt các câu toán học cần có khi sinh viên học lên cao hơn ở môn Toán Học bằng tiếng Anh.

Mô tả Khóa học

Học Kỳ I

 • Đại số
 • Số Phức
 • Ma Trận và Định thức
 • Véc-tơ
 • Đường thẳng và Mặt phẳng
 • Dãy và Cấp số
 • E-líp và Hy-pe-bôn

Học kỳ II

 • Sự Chuyển động
 • Kỹ thuật Tích phân
 • Thể tích Các Chất Rắn Xoay Vòng
 • Phép Ước lượng Tích phân Có Hạn
 • Các Phương trình Vi phân

Cách thức Kiểm tra

 • Bài thi cuối Học Kỳ II – 30%
 • Bài thi cuối kỳ - 60%
 • Điểm chuyên cần và tham gia trong lớp – 10%

THẦY/CÔ TRƯỞNG BỘ MÔN

Dr Sasha Cyganowski
BSc(Hons), PhD Deakin