Môi trường và Phát triển

Mục tiêu

Các nội dung chính của môn học này đều xoay quanh khái niệm phát triển bền vững - vấn đề đang ngày càng được sự chú trọng của các chính sách chính phủ, các hoạt động kinh doanh mang tính tiến bộ và các cơ sở giáo dục. Điều này đã được Liên hiệp Quốc công nhận và công bố tại Tài liệu 2005 – 2015 “Thập kỷ của Giáo dục về Phát triển Bền vững”. Trong năm 2009, Trường Trinity đã thành lập “Ban Chỉ đạo Tính Bền Vững” để triển khai các thực hành bền vững trong nhà trường trong các lĩnh vực sử dụng tài nguyên, giáo dục và phát triển cộng đồng.

Sinh viên sau khi học môn học này sẽ:

 • Trở nên quen thuộc với khái niệm phát triển bền vững và việc ứng dụng khái niệm này trên toàn cầu
 • Hiểu được về cách thức các môi trường và xã hội khác nhau sẽ vận hành và tương tác như thế nào
 • Hiểu được những tiêu chí nào được sử dụng để đo lường “tiêu chuẩn sống”, và giải thích được điều kiện sống của con người, ở các vùng miền khác nhau trên thế giới, khác nhau như thế nào và tại sao
 • Nhận thức được rằng sự phát triển ở cấp địa phương, quốc gia và toàn cầu là sản phẩm của một hệ các ảnh hưởng phức hợp, trong đó có các khía cạnh chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa
 • Phát triển các kỹ năng tư duy, nghiên cứu và thảo luận sắc bén để đánh giá được thế giới xung quanh bạn, và trở thành những công dân toàn cầu tích cực.

Mô tả Khóa học

 • Lịch sử sinh thái của loài người – những thay đổi theo thời gian
 • Sử dụng và quản trị tài nguyên: trong đó có các nghiên cứu trường hợp về Rừng, Nước, Biển và Nam Cực
 • Biến đổi khí hậu và năng lượng tái chế
 • Với các nghiên cứu trường hợp, nâng cao điều kiện sống cho một số đối tượng như Phụ nữ, Dân Bản địa, Người Tị nạn
 • Toàn cầu hóa
 • Hoạt động sản xuất - kinh doanh và sản xuất lương thực - thực phẩm có ý thức trách nhiệm với môi trường
 • Các thành phố và công tác “xanh hóa” sự phát triển khu vực đô thị

Phương thức kiểm tra

 • Hai bài thi (mỗi học kỳ một bài) - 40%
 • Một bài báo cáo thực hành - 20%
 • Bài tập về nhà - 30%
 • Một bài thuyết trình nghiên cứu theo nhóm - 10%

Thầy/Cô Trưởng Bộ Môn

Ms Jane Sykes,
BA, DipEd,
GradDipEd(Policy and Admin) Monash