Hóa Học

Mục tiêu

Chương trình môn Hóa Học nhằm phát triển sự quan tâm của sinh viên tới bộ môn này, và có được sự hiểu biết về các phương thức khoa học. Môn học sẽ cung cấp một nền tảng cho việc học tập môn Hóa Học, và các ngành học liên quan, ở cấp cao hơn. Sinh viên sẽ tham gia vào một loạt các hoạt động học tập, gồm:

 • Nắm được các khái niệm hóa học và áp dụng những kiến thức này vào thực tiễn đời sống
 • Phát triển kỹ năng quan sát, khoa học và thực tiễn trong các bài tập thực hành, và có sự nhận thức về các nội quy an toàn.
 • Phát triển các kỹ năng giao tiếp, gồm:
  • Làm quen với các thuật ngữ, tên, ký hiệu và công thức hóa học
  • Sử dụng phương trình hóa học để tóm tắt phản ứng hóa học.
  • Ghi chép và báo cáo bài tập thực hành.
  • Nghiên cứu một chủ đề hóa học.
  • Thuyết trình miệng một bài tập nghiên cứu. 

Mô tả Môn Học

 1. Hóa học Định lượng: Định lượng trong Bộ Môn Hóa học, Định Luật về Cấu trúc Hóa học và Phương trình Hóa học.
 2. Cấu trúc và Liên kết nguyên tử: Cấu trúc Nguyên tử và Bảng Tuần hoàn Nguyên tố, Tính chất các Nguyên tố, Liên kết Hóa học
 3. Thể Khí: Các định luật về Thể Khí, gồm Định Luật Khí Lý tưởng, Định Luật Dalton về Áp suất Riêng, Định luật Graham
 4. Thể Rắn và Thể Lỏng: Lực giữa các Phân tử, Trạng thái Lỏng, Cấu trúc và các Loại Chất Rắn
 5. Hóa học về Các Nguyên tố Nhóm Chính: Các tính chất hóa học và vật lý chính, dựa trên cấu trúc nguyên tử.
 6. Sự Thay đổi Năng lượng trong Phản ứng Hóa học: Entapi và cách đo nhiệt lượng, Định luật Hess, Entapi chuẩn.
 7. Động lực Học: Tốc độ Phản ứng và các Nhân tố Ảnh hưởng, Phương trình Tốc độ Phản ứng, Chất Xúc tác.
 8. Cân bằng Hóa học: Điều kiện Cân bằng, Cân bằng Phản ứng và Hằng Số Cân bằng, Nguyên tắc Le Chatelier.
 9. Cân bằng A-xít – Ba-zơ: Thuyết Lowry-Bronsted về A-xít – Ba-zơ, Sự I-on Hóa của Nước và Độ pH, Ứng dụng các Hằng Số Cân bằng A-xít và Ba-zơ, A-xít Đa Nấc và Muối, Dung dịch Đệm.
 10. Sự Ô-xy Hóa: Phản ứng Ô-xy Hóa – Khử, Pin Galvanic, Điện thế Pin, Sự Điện phân, Ứng dụng Điện phân trong Công nghiệp.
 11. Kim loại và Hợp chất Hóa học: Kim loại Chuyển tiếp, Liên kết Hợp chất và Phối hợp Hợp chất
 12. Hóa học Các-bon: Liên kết - Sự lai hóa trong thuyết liên kết hóa trị, Danh mục Hợp chất Hữu cơ, Cấu trúc Đồng phân, Đồng phân Hình học, Đồng phân Quang học, Tính chất Vật lý và Hóa học của các Hydrocarbon, Hóa học Nhóm Chức năng, Po-ly-me, Giới thiệu về Quang phổ.
 13. Ứng dụng: Tách Kim loại, Sinh học Phân tử (các Carbonhydrate, Pro-te-in, A-xít Nu-cle-ic), Hóa học Bền vững (12 Nguyên tắc, Kinh tế Nguyên tử, Giảm thiểu Tối đa Sử dụng Năng lượng, Tài nguyên Tái chế và Phân hủy Vi phân, CO2 Lỏng).

Cách thức Kiểm tra

 • Bài kiểm tra Học Kỳ I – 5%
 • Bài thi cuối Học Kỳ I – 30%
 • Bài thi cuối Học Kỳ II – 35%
 • Bài tập – 10%
 • Tham gia trong lớp – 5%
 • Điểm Thực hành – 15%

Thầy/Cô Trưởng Bộ Môn

Dr Kerry Higgins 
BSc(Hons), PhD Melb