Sinh Học

Mục tiêu

Khóa học môn Sinh học nhằm giúp sinh viên có được:

 • Hiểu biết về các khái niệm sinh học cơ bản, và sự nhận thức về mối liên quan giữa các khái niệm này trong các lĩnh vực khoa học sinh học.
 • Các kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng phân tích cũng như kỹ năng giao tiếp, tạo tiền đề cho quá trình học tập về sau.
 • Khả năng đánh giá và sự quan tâm đến môn Sinh Học, coi bộ môn này là một phần gắn liền với xã hội và đời sống hằng ngày.

Mô tả Môn học

 • Cấu trúc và Chức năng Tế bào: Các phân tử sinh học, sinh vật nhân sơ, sinh vật nhân thực, bào quan, và hệ thống năng lượng
 • Thực vật: Tế bào thực vật, mô và các cơ quan của thực vật
 • Động vật: Các mô và cơ quan, hệ cơ quan.
 • Di truyền học: Sự phân chia tế bào, sự di truyền, biểu hiện của gen, kỹ thuật gen, di truyền học ở người, sinh sản và phát triển
 • Tiến hóa & Đa dạng: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa, Vi-rút, Vi khuẩn, Nấm và Sinh vật Nguyên sinh.

Cách thức Kiểm tra

 • Bài thi Học Kỳ I (Tế bào, Thực vật, Động vật) – 35%
 • Bài tập (Tế bào & Di truyền Học) – 10%
 • Bài thi Học Kỳ II (Di truyền Học và Tiến hóa) – 35%
 • Điểm thực hành – 20%

Thầy/Cô Trưởng Bộ Môn

Dr Kerry Higgins
BSc(Hons), PhD Melb