Kế toán

Mục tiêu

 • Giới thiệu cho sinh viên các công cụ kế toán cơ bản nhằm cung cấp cơ sở để có thể phân tích và diễn giải báo cáo tài chính và các tài liệu quản trị nội bộ trong suốt quá trình thực hành nghề nghiệp trong tương lai.
 • Cung cấp các thông tin về quy trình ra quyết định và cho phép sinh viên trở thành người sử dụng thông minh các thông tin tài chính cũng như các thông tin phi tài chính. 

Mô Tả Khóa Học

Các chủ đề trong Học Kỳ I:

 • Hiểu biết về các khái niệm kế toán cơ bản: Tiến trình thu thập thông tin trong hệ thống kế toán, việc sử dụng tài khoản, nhật ký giao dịch và sổ cái.
 • Tóm tắt và báo cáo các thông tin kế toán: Báo cáo cân đối thu - chi, báo cáo thu nhập, tài sản có, dư nợ, cổ phần, doanh thu, chi phí của chủ cơ sở.
 • Thước đo lợi nhuận: Mối tương quan quan trọng giữa báo cáo cân đối thu - chi và báo cáo thu nhập.
 • Các khía cạnh và ứng dụng đặc biệt: Quản lý tiền mặt (đối chiếu ngân hàng), kế toán cho các hoạt động bán lẻ.
 • Việc ra quyết định: Các quyết định bán hàng sử dụng các phân tích về chi phí, số lượng, và lợi nhuận.

Các chủ đề trong Học Kỳ II:

 • Kế toán tài khoản có, gồm cả các khoản nợ xấu và đáng nghi.
 • Mô hình định giá kiểm kê thay thế.
 • Thuế hàng hóa và dịch vụ.
 • Định giá tài sản dài hạn, gồm cả chi phí khấu hao
 • Quyết định tài chính
 • Kế toán cho đối tác hợp tác
 • Kế toán công ty
 • Phân tích báo cáo tài chính
 • Các hệ thống kế toán trên máy tính – Phần Mềm Quickbooks
 • Quyết định đầu tư chi phí vốn
 • Dự trù ngân quỹ
 • Báo cáo lưu chuyển tiền mặt 

Phương thức Kiểm tra

Bao gồm:

 • Điểm chuyên cần – 10%
 • 2 bài viết luận, mỗi bài 5% - 10%
 • Bài tập về nhà – 10%
 • 2 bài thi, mỗi bài 35% - 70%

Thầy/Cô Trưởng Bộ Môn

Ms Mary Zafirakis
BEc, GradDip(Acc) Monash