• Quy định của Trường Trinity về Trì hoãn, Chuyển Trường hoặc Rút Khỏi Khóa học

Quy định của Trường Trinity về Trì hoãn, Chuyển Trường hoặc Rút Khỏi Khóa học

Trì hoãn khoá học

Trường Trinity sẽ xem xét yêu cầu của sinh viên về việc trì hoãn khóa học trong các hoàn cảnh mang lý do tình cảm hoặc bị thúc ép (ví dụ:  bệnh nặng, sự qua đời của một người rất thân cận trong gia đình, hoặc các hoàn cảnh khác ngoài tầm kiểm soát của sinh viên).

Quy trình xin hoãn khóa học như sau:

 1. Sinh viên phải nộp một yêu cầu chính thức bằng văn bản để xin hoãn khóa học, có nêu rõ lý do và/hoặc hoàn cảnh cá nhân.
 2. Trường Trinity sẽ xem xét yêu cầu trong vòng 10 ngày.
 3. Nhà trường sẽ gặp mặt riêng với sinh viên để thảo luận về các lựa chọn.
 4. Nếu chấp thuận yêu cầu, Trường Trinity sẽ:
  • Trao đổi với cha mẹ;
  • Giải thích về các vấn đề liên quan tới phí, nếu cần;
  • Tư vấn cho sinh viên / phụ huynh về các ảnh hưởng đối với visa, và khuyến khích sinh viên tự tìm kiếm sự tư vấn độc lập trực tiếp từ DIAC;
  • Thông báo, bằng văn bản, tới sinh viên / cha mẹ về quyết định, và lưu một bản sao trong hồ sơ của sinh viên;
  • Thông báo cho DIAC qua PRISMS;
  • Cập nhật hồ sơ của sinh viên trong Hệ thống Hành chính của Trường.

Nếu yêu cầu xin trì hoãn bị từ chối:

 1. Trong vòng 10 ngày, sinh viên sẽ được thông báo, bằng văn bản, lý do yêu cầu xin trì hoãn của sinh viên bị từ chối.
 2. Sinh viên sẽ được thông báo về các quy trình khiếu nại và phản đối mà mọi sinh viên đều được hưởng.

Sinh viên Chuyển Trường

Chuẩn 7 (Đạo Luật ESOS) hạn chế sinh viên chuyển sang một trường khác trong vòng 6 tháng đầu kể từ khi bắt đầu khóa học mà sinh viên đã đăng ký ban đầu. Điều này áp dụng cho mọi sinh viên (tương lai và hiện tại) đã được cấp visa sinh viên. Trường Trinity có quyền xem xét từng trường hợp để quyết định cấp hay từ chối cấp một Thư Miễn Học. Quy định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2007. Trường Trinity sẽ cấp Thư Miễn Học chỉ trong trường hợp việc chuyển trường không làm phương hại tới sinh viên hoặc tương lai học tập của sinh viên (ví dụ, một Thư Miễn Học sẽ được cấp nếu sinh viên đang phải trải qua khó khăn cá nhân, hoặc vấn đề học tập mà các nguồn lực của Trường Trinity không trợ giúp được).

Trường Trinity sẽ kiểm tra và đối chiếu yêu cầu miễn học của sinh viên với các quy định và thủ tục của nhà trường, và có thể gặp riêng sinh viên để trao đổi về các lựa chọn dành cho sinh viên. Nhà trường sẽ thông báo cho sinh viên biết quyết định của Trường, trong vòng 10 ngày, nếu sinh viên đã tiến hành các việc sau:

 1. đã nộp một yêu cầu, bằng văn bản, được chuyển sang một trường khác, có nêu rõ lý do chuyển trường, và có gửi kèm một Thư Mời Học của trường mới để xác nhận đã chính thức được mời ghi danh tại trường mới.
 2. đã nộp một thư nêu chi tiết các lợi ích mà sinh viên sẽ có được khi ghi danh vào khóa học mới chọn, và sự vượt trội của khóa học này so với những gì Trường Trinity cung cấp, về các mặt chương trình học thuật / hỗ trợ an sinh, hoặc cơ sở hạ tầng dành cho sinh viên.
 3. nếu dưới 18 tuổi, đã nộp một xác nhận, bằng văn bản, rằng cha mẹ, hoặc người giám hộ, của sinh viên ủng hộ quyết định chuyển trường này.

Nếu việc chuyển trường được chấp thuận:

 1. Trường Trinity sẽ thông báo, bằng văn bản, cho sinh viên / cha mẹ (nếu sinh viên dưới 18 tuổi) về quyết định, và lưu một bản trong hồ sơ của sinh viên.
 2. Mọi vấn đề liên quan tới phí sẽ được giải thích, dựa theo Quy định Hoàn Phí, nếu cần thiết.
 3. Tư vấn cho sinh viên / cha mẹ về các ảnh hưởng liên quan tới visa, và khuyến khích sinh viên tìm kiếm sự tư vấn độc lập trực tiếp từ DIAC.
 4. Cấp Thư Miễn Học.
 5. Trường Trinity sẽ thông báo cho DIAC, thông qua PRISMS, nếu việc chuyển trường được chấp thuận.
 6. Một bản Thư Miễn Học (đã cấp cho sinh viên) sẽ được gửi tới DIAC, và đề nghị sinh viên liên hệ với DIAC để được hướng dẫn thêm.
 7. Hồ sơ của học viên sẽ được nhà trường theo đó cập nhật.

Nếu việc chuyển trường không được chấp thuận:

 1. Yêu cầu được chuyển trường sẽ chỉ bị từ chối, và Thư Miễn Học sẽ không được cấp, với một trong những lý do sau:
  • việc chuyển trường bị coi là có phương hại tới sinh viên
  • sinh viên muốn chuyển trường trong vòng 4 tuần đầu tiên của khóa học hiện tại
  • sinh viên chưa thể hiện một nỗ lực thích đáng để hòa mình vào các mặt học thuật / xã hội của chương trình DBĐH của Trường.
  • sinh viên không chứng tỏ được rằng các dịch vụ hỗ trợ (của Trường) không thỏa đáng, và/hoặc không sẵn có.
  • sinh viên không chứng tỏ được rằng khóa học mới (ghi danh) đáp ứng tốt hơn khả năng học tập của sinh viên.
  • Trường Trinity có cảm tưởng rằng sinh viên đang cố gắng để tránh bị báo cáo lên Bộ Di trú và Tư cách Công dân (DIAC) về việc sinh viên không đạt được các yêu cầu (của Trường) về độ chuyên cần và tiến bộ trong học tập.
 2. Nhà trường sẽ gửi tới sinh viên một thư từ chối yêu cầu chuyển trường, và kèm theo là một Thư Không Miễn Học, trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu chuyển trường. Một bản của thư này sẽ được lưu trong hồ sơ của sinh viên.
 3. Sinh viên sẽ được thông báo về quyền tiếp cận các quy trình khiếu nại và kháng cáo của Trường Trinity.
 4. Nếu học viên tiếp tục xin rút khỏi khóa DBĐH của Trường Trinity, một bản của thư, đã gửi tới sinh viên, giải thích lý do yêu cầu chuyển trường không được chấp thuận, cũng sẽ được gửi tới DIAC, và sinh viên sẽ được khuyến nghị liên hệ với DIAC để được hướng dẫn thêm về visa sinh viên của sinh viên.
 5. Nếu sinh viên rút khỏi khóa học của Trường Trinity, các công việc sau sẽ được thực hiện:
  • Trường Trinity sẽ thông báo, bằng văn bản, tới sinh viên / cha mẹ (nếu sinh viên dưới 18 tuổi) về quyết định (của Trường), và lưu một bản trong hồ sơ của sinh viên.
  • Mọi vấn đề liên quan tới phí sẽ được giải thích, dựa theo Quy định Hoàn Phí, nếu cần thiết.
  • Sẽ tư vấn cho sinh viên / cha mẹ về các ảnh hưởng tới visa của sinh viên, và khuyến khích sinh viên tìm kiếm sự tư vấn độc lập trực tiếp từ DIAC.
  • Gửi tới sinh viên một Thư Không Miễn Học, nếu yêu cầu chuyển trường không được chấp thuận.
  • Nhà trường sẽ thông báo lên DIAC, thông qua PRISMS, nếu yêu cầu chuyển trường không được chấp thuận.
  • Hồ sơ của sinh viên sẽ được theo đó cập nhật.
  • Một bản Thư Không Miễn Học, đã gửi tới sinh viên, sẽ được gửi lên DIAC, và sinh viên sẽ được khuyến nghị liên hệ với DIAC để được hướng dẫn thêm.

Rút Khỏi Khóa Học

Sinh viên đã chấp thuận thư mời học (của Trường Trinity), và sau đó lại quyết định rút khỏi khóa học phải thông báo tới Trường Trinity, bằng văn bản. Mọi yêu cầu hoàn phí sẽ được xem xét từng trường hợp. Sinh viên nên tìm hiểu Thư Mời Học về các khoản phí, và tìm hiểu điều kiện ghi danh nhập học, cũng như Quy định Hoàn Phí của Trinity.